Hoppa till innehåll

Landbaserad vindkraft

Kostnadseffektiv förnybar energiproduktion

EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050. Dessa mål kräver kraftigt ökad elproduktion som är förnybar, kostnadseffektiv, hållbar – och som går att bygga på ett effektivt sätt. 

Vindkraft på land är en mogen och beprövad teknik som i många fall är den billigaste formen av elproduktion. Tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren, och bland annat gör den ökade storleken på turbinerna det möjligt att få ut mer producerad el per installerat vindkraftverk. 

FuGen utvecklar egna vindparker så kallad green-field, men vi förvärvar även vindparker som är redo att byggas eller som redan är driftsatta. Landbaserad vindkraft är en av grundpelarna i vår verksamhet – ambitionen är att uppnå en kapacitet på 2,5 GW innan 2030.

Målet är ökad hållbarhet

Vindkraft bidrar förstås till ett lägre miljö- och klimatmässigt avtryck på planeten. Men det finns även andra hållbarhetsfördelar.

Man brukar säga att den mängd koldioxid som släpps ut vid bygget av en ny vindkraftspark har man ”tjänat in” efter ungefär ett års drift. Äldre vindkraftsturbiner kan ofta få ett förlängt liv genom att renoveras eller uppgraderas. En vindkraftpark kan även få ett förnyat och förlängt liv genom så kallad ”repowering” där nya mer effektiva turbiner ersätter de gamla. Branschen arbetar även aktivt för att se till att alla delar kan återvinnas när ett vindkraftverk demonteras.

Varje nytt vindkraftsprojekt skapar ökade möjligheter till sysselsättning i regionen.

Utvecklingen av en vindkraftspark inleds med en noggrann och öppen planeringsprocess och dialog med alla intressenter. Vi lyfter alla möjliga frågor och oklarheter som kan finnas, med målet att alla ska känna att de får komma till tals.

Utöver arbetstillfällen skapar vindkraftsparker ekonomiska fördelar genom system för att dela på intäkterna med markägare, och lokalsamhällen eller utvecklingsinitiativ på andra sätt.

Kontakt
Jennie Hallgren
Project Development Director

En vindpark blir till – steg för steg

Val av plats

Det första steget är att välja ut ett intressant område och att säkra tillgången till mark. Detta steg innebär bland annat en förstudie som baseras på tillgänglig information om vindresurser, lokalbefolkning, eventuella intressekonflikter, tillgång till nätanslutning och infrastruktur, kommunens planer och så vidare.

Nu upprättas en första plan och samtidigt kontaktas de viktigaste intressenterna, som till exempel kommunen, militären och markägarna.

Om området bedöms ha potential för en hållbar och lönsam projektutveckling erbjuds de berörda markägarna avtal för att hyra ut marken.

Samråd och undersökningar

Med utgångspunkt i vad processen i det aktuella landet föreskriver, genomförs nu samråd med allmänheten, berörda intressenter och myndigheter för att samla in alla åsikter och krav.

Därefter inleds en miljökonsekvensbedömning (MKB) som bygger på undersökningar och inventeringar av djur, kultur och naturrelaterade värden.

Parallellt med detta genomförs ofta vindmätningar, liksom ansökningar om nätanslutning. Dialog gällande elnätet förs med den berörda nätägaren i området.

Remisser och ansökan

Remisser skickas till olika myndigheter och utvalda företag och organisationer. Svaren sammanställs och beaktas innan det är dags för nästa steg: tillståndsansökan.

Tillståndsansökan baseras på utredningar och kommentarer från projektets intressenter. Den skickas till de ansvariga myndigheterna, som sedan efter granskning kan begära ytterligare information eller ändringar.

Innan ett slutgiltigt tillståndsbeslut fattas blir en ansökan ofta överklagad i en eller flera instanser.

Upphandling och byggande

När tillståndet är juridiskt bindande är det dags att upphandla såväl vindkraftverk som tjänster från entreprenörer, och att göra en detaljerad teknisk utformning av vindkraftparken.

Byggnationsfasen inleds sedan med att vägar och fundament anläggs, och avslutas med att turbinerna installeras och ansluts till nätet.

När vindkraftsparken är i produktion är det ett flertal tjänsteleverantörer inblandade som tar hand om allt från drift och underhåll av turbinerna till ett övergripande ansvar för anläggningen som helhet.

Läs mer om den svenska processen för utveckling av vindkraftsparker